Beschikbaarheid aquathermie

Water is een duurzame bron van warmte of koude. Is aquathermie ook voor u beschikbaar? Deze portal leidt u naar beschikbare informatie hierover. Er is een landelijke viewer en voor diverse regio’s zijn er ook regionale viewers met meer specifieke informatie. Klik op de kaart om bij de juiste kaart uit te komen.

Viewers

Klik hier voor de landelijke viewer of klik in de kaart voor de regionale viewers

Beschikbare data

De landelijke viewer biedt een overzicht van alle aquathermiebronnen in  Nederland. De uitgangspunten en berekeningen in deze viewer zijn generiek voor heel Nederland. Om de TEO-potentie te bepalen zijn voornamelijk data uit het Nationaal Watermodel gebruikt. Waterschappen en enkele gemeenten leverden de data voor TEA en waterbedrijven voor TED. Deze landelijke viewer biedt daarmee een eerste indruk van de verschillende beschikbare bronnen en hun omvang.

Daarnaast zijn er een aantal regionale viewers ontwikkeld in opdracht van de waterschappen. Deze viewers bieden met name op het gebied van TEO een verdieping op de landelijke viewer. Voor deze regionale viewers hebben de waterschappen specifieke, recente data over het watersystemen aangeleverd.

Ook zijn de rekenregels – waar nodig – aangepast aan de hand van de gebiedskarakteristieken en beleidskeuzes van de betreffende waterschappen. Hierdoor ontstaan voor regionale wateren soms wezenlijke verschillen met de landelijke kaart. Verder bevatten de regionale kaarten vaak extra kaartlagen waarin bijvoorbeeld de warmtevraag op gebouwniveau, de kansrijke wateren of andere thema’s zijn weergegeven. Voor inschatting van de warmtepotentie van Rijkswateren, zoals de grote rivieren, is de landelijke viewer het meest geschikt.

Bijna alle viewers hebben ook een analyse- en rapportagetool. Hiermee kunt u een gebied selecteren en hiervoor berekenen wat de potentie is van de verschillende (aquathermie)bronnen. Het resultaat kunt u downloaden in een PDF-rapportage.

We adviseren altijd vroegtijdig contact op te nemen met de betreffende waterbeheerder als u kansen ziet voor aquathermie!

Potentiële warmte uit RWZI’s voor uw gemeente

De Energie- en Grondstoffenfabriek en de Unie van Waterschappen hebben voor alle gemeenten in Nederland in beeld gebracht wat de warmtepotentie van de RWZI’s is. Naast een beknopte rapportage is daar ook een digitale rapportage van gemaakt, waar u met interactieve kaarten de kansen voor uw eigen gemeente kunt zien.’’

Contact

Ik wil graag meer informatie over:
beschikbare-contact-shape
Intersection_sp

Aquathermie;
beschikbaar en
bereikbaar.